Д-р Янка Коларска

1990 г. - завършва ПМГ»Климент Охридски»  в гр. Силистра

1997г.- завършва висше медицинско образование, МУ- гр.Варна

 диплoма  000570 / 30.09.1997г.

2014г.- специалност по  нефрология с диплома  № 014227 /  01.01.2014г.

07.12.2017г. -  публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен“ доктор“ по нефрология със заповед номер РК 2395/19.10.2017г. На тема: „Значението на хиперурикемията като фактор за прогресията на хроничните бъбречни заболявания.

07.12.17г. с присъдена образувателна и научна степен Доктор „ Нефрология“

1997г. -2000г.- лекар-ординатор в клиника по хемодиализа, МБАЛ-Русе

2001г.-2008г.- лекар- ординатор в отделение по вътрешни болести гр. Силистра

2008г.- до момента-  лекар- ординатор в клиника по нефрология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” София

м.01.2015г.- асистент  към Клиничен център по нефрология, МФ, МУ-София

м.11.2018г. – главен асистент към Клиничен център по нефрология, МФ, МУ-София

м.07.2016г. до момента лекар нефролог към кабинет по нефрология  в ДКЦ на Аджибадем Сити Клиник